புதிய 20 அமைச்சுக்களின் புதிய செயலாளர்களுக்கான நியமனக் கடிதங்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவினால் இன்று (27) பிற்பகல் ஜனாதிபதி காரியாலயத்தில் வைத்து வழங்கப்பட்டது.

அதனடிப்படையில் அவர்களின் பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு,

எஸ்.எம் மொஹமட் - சுற்றாடல் மற்றும் விமான சேவைகள்

ஆர்.டபுள்யூ.ஆர் பேமசிறி - வீதி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள்

ஜே.ஜே ரத்னசிறி - நீதி, மனித உரிமைகள் மற்றும் சட்ட சீர்த்திருத்தம்

ரவிந்திர ஹேவாவித்தாரண - பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் மற்றும் ஏற்றுமதி கமத்தொழில்

ஜே.ஏ ரஞ்சித் - கைத்தொழில் மற்றும் வழங்கள் முகாமைத்துவம்

டீ.எம்.ஏ.ஆர்.பி திசாநாயக்க - உயர் கல்வி, தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்கம்

எம்.எம் காமினி செனவிரத்ன - பயணிகள் போக்குவரத்து முகாமைத்துவம்

டபுள்யூ.ஏ சூலாநந்த பெரேரா - தகவல் தொலைத் தொடர்பு

வசந்த பெரேரா - மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி

எம்.எம்.பி.கே மாயாதுன்ன - துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து

எஸ். ஹெட்டியாரச்சி - பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி

ஆர்.பி ஆர்யசிங்க - வெளிநாட்டு உறவுகள்

ஏ.எஸ்.எம்.எஸ் மஹனாம - மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு

ஜே.எம்.சி ஜயந்தி விஜேதுங்க - சுற்றாடல் மற்றும் வனஜீவராசிகள்

ஆர்.ஏ.ஏ.கே ரணவக்க - காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி

எம்.பீ.டீ.யூ.கே மாபாபத்திரண - கைத்தொழில் ஏற்றுமதி, முதலீட்டு மேம்பாடு

ஆர்.எம்.ஐ ரத்னாயக்க - கடற்தொழில் மற்றும் நீரியல்வள மூலங்கள்

பீ.எஸ்.எம் சால்ஸ் - சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்தியம்

என்.பி மொன்டி ரணதுங்க - சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழிற்துறை, தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி

பேராசிரியர் பிரியத் பந்து விக்ரம - நகர அபிவிருத்தி, நீர் வழங்கல் மற்றும் வீட்டு வசதி

கருத்துரையிடுக

 
Top