ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தலைமையில் புதிய அமைச்சரவை நியமனம் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் தற்போது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. 

அதனடிப்படையில் புதிய அமைச்சரவை மாற்றங்களின் படி இன்று (01) 2 புதிய அமைச்சர்கள், 5 இராஜாங்க அமைச்சர் மற்றும் 6 பிரதி அமைச்சர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களின் விபரம் பின்வருமாறு, 

அமைச்சர்களின் விபரம் 

நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு - துமிந்த திசாநாயக்க 

திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற் பயிற்சி அமைச்சு - தயாசிறி ஜயசேகர 

இராஜாங்க அமைச்சர்களின் விபரம் 

இளைஞர் விவகாரங்கள், பெண்கள் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சு - பியசேன கமகே 

பாதுகாப்பு அமைச்சு - லக்ஷமன் செனவிரட்ன 

நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சு - எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா 

கல்வி மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சு - மொஹான் லால் குரேரு 

விளையாட்டுத்துறை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி சபைகள் அமைச்சு - ஸ்ரீயானி விஜேவிக்கிராம 


பிரதி அமைச்சர்களின் விபரம் 

விவசாயத்துறை அமைச்சு - அங்கஜன் இராமநாதன் 

தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு - மனுஷ நாணயக்கார 

வீடமைப்பு மற்றும் நகர அபிவிருத்தி அமைச்சு - இந்திக பண்டார 

நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சு - சாரதி துஷ்மந்த 

துறைமுகங்கள் மற்றும் துறைமுக அபிவிருத்தி அமைச்சு - நிஷாந்த முத்துஹெட்டி 

மீள்குடியமர்வு, புனர்வாழ்வு மற்றும் வடக்கு அபிவிருத்தி அமைச்சு - காதர் மஸ்தான்

கருத்துரையிடுக

 
Top