இன்று (29) பிற்பகல் 12 அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்களும் இராஜாங்க மற்றும் பிரதி அமைச்சர்கள் இருவரும், ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் பதவியேற்றனர்.
அவர்களது பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு :-
அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள்
1. பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ - நிதி மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சர்
2. நிமல் சிறிபால டி சில்வா - போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர்
3. கலாநிதி சரத் அமுனுகம - வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்
4. மஹிந்த சமரசிங்க - துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற் துறை அமைச்சர்
5. மஹிந்த அமரவீர - விவசாய அமைச்சர்
6. ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய - மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க வலுசக்தி அமைச்சர்
7. கலாநிதி விஜயதாச ராஜபக்‌ஷ - கல்வி மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சர்
8. விஜித் விஜயமுனி சொய்ஸா - மீன்பிடி, நீரியல் வள அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமிய பொருளாதார அமைச்சர்
9. ஆறுமுகம் தொண்டமான் - மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள்,  உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சர்
10. டக்ளஸ் தேவானந்தா - மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்
11. பைசர் முஸ்தபா - மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்
12. வசந்த சேனாநாயக்க - சுற்றுலாத் துறை மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சர்

கருத்துரையிடுக

 
Top