தமிழ் பேசும் மக்களை பிரதிநிதித்துவப் படுத்துவதற்காக அவர்களால் தெரிவுசெய்யப்பட்டு, இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்திற்கு அனுப்பிவைக்கப் பட்டிருக்கும் அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் கீழ்க்காணும் படங்கள் சமர்ப்பணம்.........!!

கருத்துரையிடுக

 
Top