தேசிய அரசாங்கத்தின் முழுமையான அமைச்சரவை மற்றும் அதற்கான அமைச்சர்கள் தொடர்பான இணக்கப்பாடு தற்போது எட்டப்பட்டுள்ளது.
இதன் பிரகாரம் 50 அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்களும், 10 இராஜாங்க அமைச்சர்களும், 30 பிரதி அமைச்சர்களும் தெரிவுசெய்யப்படவுள்ளனர். இதில் 10 முஸ்லிம் மற்றும் 5 தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இடம் பிடித்துள்ளனர். எனினும் இவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படவுள்ள அமைச்சுக்களின் விபரங்கள் இதுவரை வெளியாகவில்லை.
எதிர்வரும் நான்காம் திகதியளவில் அமைச்சர்களின் பதவிப் பிரமாண வைபவம் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
இந்நிலையில் நம்பத்தகுந்த தகவல் வட்டாரங்கள் ஊடாக கிடைக்கப்பெற்ற தேசிய அரசாங்கத்தில் அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர், பிரதி அமைச்சர் பதவிகளை பெற்று கொள்ளும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி மற்றும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர்களின் பெயர் பட்டியல் விபரம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
தமிழ் அமைச்சர்கள்!
01. பீ.திகாம்பரம் -கெபினட் அமைச்சர் 
02. தொண்டமான் -கெபினட் அமைச்சர் 
03. டீ.எம்.சுவாமிநாதன் – புனர்வாழ்வு மற்றும் மீள்குடியேற்ற அமைச்சர் 
04. ராதா கிருஷ்னன் – பிரதி அமைச்சர் 
05. வடிவேல் சுரேஷ் – பிரதி அமைச்சர் 

முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் விபரம்: 

06. ரிஷாட் பதியூதீன் -கெபினட் அமைச்சர் 
07. கபீர் ஹஷீம் – கெபினட் அமைச்சர் 
08. ஏ.ஏ.எம்.பௌசி – கெபினட் அமைச்சர் 
09. ரவுப் ஹகீம் – கெபினட் அமைச்சர் 
10. மொஹமட் ஹலீம் – கெபினட் அமைச்சர் 
11. பைஸர் முஸ்தபா – இராஜாங்க அமைச்சர் அல்லது பிரதி அமைச்சர் 
12. அமீர் அலி – இராஜாங்க அமைச்சர் அல்லது பிரதி அமைச்சர் 
13. மொஹமட் நவாவி – பிரதி அமைச்சர் 
14. மொஹமட் மஹரூப் – பிரதி அமைச்சர் 
15. ஹிஸ்புல்லா – பிரதி அமைச்சர் 

ஏனைய அமைச்சர்ககள், ராஜாங்க அமைச்சர்கள் மற்றும் பிரதியமைச்சர்களின் பெயர் விபரங்கள், 

ரணில் விக்ரமசிங்க 
ரவி கருணாநாயக்க 
சஜித் பிரேமதாஸ 
தயா கமகே 
அகில விராஜ் காரியவசம் 
லக்ஷ்மன் கிரிஎல்ல 
சுஜுவ சேனசிங்க 
ஹர்ஷ டி சில்வா 
பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க 
விஜேதாஸ ராஜபக்ச 
ருவண் விஜேவர்தன 
ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
அஜித் பீ பெரேரா 
அர்ஜுன ரணதுங்க 
ஜோன் அமரதுங்க 
வசந்த சேனாநாயக்க 
ரஞ்சித் மத்துமபண்டார 
ஹரின் பெர்ணான்டோ 
வசந்த அலுவிஹார 
இரான் விக்ரமரத்ன 
திலிப் வெதஆராச்சி 
பாலித்த தெவரபெரும 
பாலித்த ரங்க பண்டார 
ரவி சமரவீர 
புத்திக்க பத்திரன 
மங்கள சமரவீர 
சாகல ரத்ணாநாயக்க 
கயந்த கருணாதிலக்க 
வஜிர அபேவர்தன 
பீ.ஹெரிசன் 
சந்திரானி பண்டார 
நிரோஷன் பெரேரா 
நவீன் திஸாநாயக்க 
ஜயவிக்ரம பெரேரா 
எஸ்.பீ.நாவின்ன 
அஷோக் அபேசிங்க 
சம்பிக்க பிரேமதாஸ 
தலதா அத்துகோரல 
துனேஷ் கன்கந்த 
அனோமா கமகே 
மலிக் சமரவிக்ரம 
ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 
திலக் மாரபன 
அத்துரலிய ரத்ன தேரர் 
எம்.கே.டி.எஸ.குணவர்தன 
துமிந்த திஸாநாயக்க 
மொஹான் லால் 
விதுர விக்ரமநாயக்க 
சரத் அமுனுகம 
கெஹேலிய ரம்புக்வெல்ல 
சிறிபால கம்லத் 
மஹிந்த அமரவீர 
தேனுக்க விதானகமகே 
சந்திரசிறி கஜதீர 
சந்திம வீரக்கொடி 
பிரியங்கர ஜயரத்ன 
தயாசிறி ஜயசேகர 
ரஞ்சித சியம்பலாப்பிட்டிய 
டிலான் பெரேரா 
விஜயமுனி சொய்சா 
மஹிந்த சமரசிங்க 
லக்ஷ்மன் யாப்பா 
எஸ்.பீ.திஸாநாயக்க 
திலங்க சுமதிபால


தவி கருத்துரையிடுக

 
Top