நற்பிட்டிமுனை HIJA கல்லூரியினால்  ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட கல்விச்சுற்றுலா அண்மையில் இடம் பெற்றது .  இதற்கான  ஏற்பாடு மாநகர உறுப்பினா்ஏ.எச்.எச் .ஏ. நபாரினால் ஒழுங்கு செய்யப் பட்டிருந்தது . 

கருத்துரையிடுக

 
Top