தேசிய அரசாங்கத்தில் நியமிக்கப்படவுள்ள அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள் மற்றும் பிரதி அமைச்சர்களின்  பெயர்கள் உத்தியோகப்பற்றற்ற முறையில் வெளிவந்துள்ளன. அதனை துருவம் வாசகர்களுக்காக இங்கு தருகிறோம். 

இது புதிய அரசாங்கத்தினால் வெளியிடப்படவில்லை என்பதையும் இதில் மாற்றங்கள் வருவதற்கு இடமுண்டு என்பதையும் வாசகர்கள் கவனத்திற் கொள்ளவும்.


Cabinet Ministers

 • 1.Min of Finance : Dr. harsha Desilva
 • 2.Min of Defence : General sarath Fonseka
 • 3.Min of Health : Dr. Rajitha Senarathna
 • 4.Min of education : Hon Kabeer hashim
 • 5.Min of Housing & public Ammenities : Hon .Sajith Premadasa
 • 6.Min of Trade & coperatives : Hon. Ravi karunanayka
 • 7.Min of Foreign affairs : Hon. Mangala samaraweera
 • 8.Min of media & Cabinet spokesperson : Hon. Gayantha Karunathilaka
 • 9.Min of Power, Petroleum,Technology & reseach : Hon. Patalie champika ranawaka
 • 10.Min of Justice & Legal affairs : Dr. Wijedasa Rajapaksha
 • 11.Min of Tourism & Investment promotion : Hon. Faizer musathafa
 • 12.Min of Ports & Avaiation :Hon. Rauff hakeem
 • 13.Min of agriculture : Hon. Ranjith maddumabandra
 • 14.Min of Transport & Highways : Hon. Karu jayasooriya
 • 15.Min of Cultural,Womens & child affairs : Hon.Rosy senanayaka
 • 16.Min of Plantation & Irrigation : Hon. Naveen Dissanayaka
 • 17.Min of Sports & Youth affairs : Hon. Arjuna Ranathunga
 • 18.Min of Fisheries & Disaster management: Hon.Rishad Badiyuddeen
 • 19.Min of Postal, Telecommunication & information : Duminda Dissanayaka
 • 20.Min.of labour affairs & foreign Employment : Hon. Niroshan Perera
 • 21.Min.of Parlimetrary, Local government ,National management& reforms : Joeseph michel Perera
 • 22.Min of social welfare & Disaster management : Hon.Lakshman Kiriella
 • 23.Min of Cultural & religious Affairs : Hon.John Amarathunga
 • 24.Min of Languages, Social integration Resettlement & Peace : Hon. M.A.Sumandhiran
 • 25.Min of Traditional industries,Export promotion & vocational Development :M.K.D.S.Gunawardana

Deputy Ministers


 • 1.Dep min of Finance : Eran wickramarathna
 • 2.Dep min of education : Akila Viraj kariyawasam
 • 3.Dep min of Health : Buddika Pathirana
 • 4.Dep Min of Media : Hon. Sujeewa Senasinghe
 • 5.Dep min of foreign Affairs : Hon. Ruwan wijewardana
 • 6.Dep Min of Justice & legal affairs : Hon.Ajith P. Perera
 • 7.Dep min of Fisheries : Hon.Palaitha Rangebandara
 • 8.Dep min of Highways & transport ; Hon.Ajith mannapperuma
 • 9.Dep min. of Labour & foreign Employment : Hon. Ranjan ramanayak
 • 10.Dep Min of plantaion & Irrigation : Hon. P. Digambaram

கருத்துரையிடுக

 
Top