• சம்பிகா பிரேமதாச- கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக பிரதி அமைச்சர்
 • ஹர்ஷ டீ சில்வா- நிதி விவகாரங்கள் மற்றும் கொள்கை செயல்படுத்தல் பிரதி அமைச்சர்
 • ஹெரான் விக்ரமரத்ன- நெடுஞ்சாலை மற்றும் முதலீட்டு பிரதி அமைச்சர்
 • சுஜீவ சேனசிங்க- பிரதி நீதி அமைச்சர்
 • வசந்த சேனாநாயக்க- சுற்றாடல் துறை பிரதி அமைச்சர்
 • விஜயகலா மகேஷ்வரன்- பெண்கள் விவகார பிரதி அமைச்சர்
 • அஜித் பி.பெரேரா- வெளிவிவகார பிரதி அமைச்சர்
 • அனோமா கமகே- நீர்ப்பாசன பிரதி அமைச்சர்
 • கருத்துரையிடுக

   
  Top