பாண்டிருப்பு  அல் -மினன்  வித்தியாலயம் 

மருதமுனை புலவர் மணி சரிபுதீன்  வித்தியாலயம் 
மருதமுனை அல் -மதீனா வித்தியாலயம் 
மருதமுனை அக்பர் வித்தியாலயம் 
கல்முனை கிரீன் பீல்ட் றோயல்  வித்தியாலயம் சாய்ந்தமருது  லீடர் அஸ்ரப் வித்தியாலயம் 
கல்முனை அல் -அஸ்ஹர்  வித்தியாலயம் 


மருதமுனை அல் -ஹிக்மா வித்தியாலயம் 


கல்முனை  அல் -மிஸ்பாஹ் மகா வித்தியாலயம் கல்முனை அல்-பஹ்றியா மகா வித்தியாலயத்தில்கல்முனை  இஸ்லாமாபாத் முஸ்லிம் வித்தியாலயம் 

கார்மேல் பற்றிமா தேசிய பாட சாலை 
கருத்துரையிடுக

 
Top