முழுமையாக வௌியிடப்பட்டுள்ள தேர்தல் முடிவுகளின் படி, 5,098,927 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ள ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 93 ஆசனங்களை பெற்று முன்னிலை வகிப்பதோடு, ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 4,732,669 வாக்குகளுடன் 83 ஆசனங்களைப் பெற்றுள்ளது.
அத்துடன்  இலங்கை தழிழரசுக் கட்சி 14 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. மக்கள் விடுதலை முன்னணி நான்கு ஆசனங்களை பெற்றுள்ளதோடு, ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி மற்றும் ஸ்ரீ  லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் ஆகியன தலா ஒரு ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளன.
பொதுத் தேர்தல் முடிகள் மாவட்ட அடிப்படையில்
கிழக்கு மாகாணம்
திருகோணமலை
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 83638 (46.36%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 2
02) இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 45894 (25.44%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 1
03) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 38463 (21.32%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 1
திகாமடுல்ல
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 151,013 (46.30%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 04
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 89,334 (27.39%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 02
03) இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 45,421 (13.92%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 01
மட்டக்களப்பு
01) இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 127,185 (53.25%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 03
02) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 32,359 (13.55%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 01
03) ஶ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 38,477 (16.11%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 01
மத்திய மாகாணம்
கண்டி
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 440,761 (55.57%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 07
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 309,152 (38.98%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 05
மாத்தளை
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 138,241 (49.84%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 3
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 126,315 (45.54%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 02
நுவரெலியா
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 228,920 (59.01%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 05
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 147,348 (37.98%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 03
மேல் மாகாணம்
கொழும்பு
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 640,743 (53.00%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 11
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 474,063 (39.21%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 07
03) மக்கள் விடுதலை முன்னணி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 81,391 (6.73%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 01
களுத்துறை
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 310,234 (44.47%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 04
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 338801 (48.56%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 05
03) மக்கள் விடுதலை முன்னணி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 38,475 (5.52%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 01
வட மாகாணம்
வன்னி
01) இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 89,886 (54.55%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 4
02) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 39,513 (23.98%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 1
03) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 20,965 (12.72%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 1
யாழ்ப்பாணம்
01) இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 2,07,577 (69.12%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 5
02) ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 3,0232 (10.07%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 1
03) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 2,0025 (6.67%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 1
கம்பஹா
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 577,004 (47.13%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 09
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 549,958 (44.92%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 08
03) மக்கள் விடுதலை முன்னணி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 87,880 (7.18%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 01
தென் மாகாணம்
காலி
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 265,180 (42.48%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 04
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 312,518 (50.07%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 06
மாத்தறை
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 186,675 (39.08%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 03
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 250,505 (52.44%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 05
ஹம்பாந்தோட்டை
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 130,433 (35.65%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 02
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 196,980 (53.84%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 04
03) மக்கள் விடுதலை முன்னணி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 36,527 (9.98%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 01
வடமேல் மாகாணம்
குருநாகல்
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 441,275 (45.85%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 07
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 474,124 (49.26%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 08
புத்தளம்
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 180,185 (50.40%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 05
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 153,130 (42.83%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 03
வட மத்திய மாகாணம்
அனுராதபுரம்
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 213,072 (44.82%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 04
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 229,856 (48.35%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 05
பொலன்னறுவை
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 118,845 (50.26%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 03
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 103,172 (43.63%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 02
ஊவா மாகாணம்
பதுளை
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 258,844 (54.76%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 05
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 179,459 (37.97%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 03
மொனராகலை
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 110,372 (41.97%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 02
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 138,136 (52.53%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 03
சப்ரகமுவ மாகாணம்
இரத்தினபுரி
01) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 323,636 (51.19%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 06
02) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 284,117 (44.94%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 05
கேகாலை
01) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 247,467 (49.52%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 05
02) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
பெற்ற மொத்த வாக்குகள் – 227,208 (45.47%)
கிடைக்கப் பெற்ற ஆசனங்கள் – 04

கருத்துரையிடுக

 
Top