மேல் மற்றும் தென் மாகாண சபைகளுக்கான அமைச்சர்களும் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம்  இன்று முற்பகல் சுபவேளையில் செய்துக் கொண்டனர்.
மேல் மாகாண அமைச்சர்களும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அமைச்சுக்களின் விபரங்களும் வருமாறு: -

பிரசன்ன ரணதுங்க- மேல் மாகாண முதலமைச்சர், நிதி திட்டமிடல்,நீதித்துறை,காணி,கல்வி , உள்ளுராட்சி
                                மாகாண நிர்வாகம்,மனித வள ,தொழில் வாய்ப்பு, பொறியியல் சேவை மற்றும்
                                தகவல் துறை அமைச்சு
உதய கம்பன்பில  -   விவசாய,கமநல அபிவிருத்தி,சிறு நீர்ப்பாசன,கைத்தொழில் ,சூழல், கலை
                                கலாசார நடவடிக்கைகள் அமைச்சு

ரஞ்சித் சோமவங்ச - சுகாதார,சுதேச வைத்திய,சிறுவர் பாதுகாப்பு அமைச்சு.

உபாலி கொடிக்கார - மின் சக்தி எரிசக்தி,மாகாண வீதிகள்,வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை,நீர்வள,வடிகாலமைப்பு ,                                      சமூக சேவைகள் மற்றும் நகர,தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சு.

நிமல் லன்சா   -     போக்குவரத்து விளையாட்டுத்துறை, இளைஞர் விவகார,மகளிர் விவகார, உணவு விநியோக,
                               கூட்டுறவு அபிவிருத்தி கடற்றொழில் கிராம அபிவிருத்தி- சுற்றுலாத்துறை,
                              முதலீட்ட ஊக்குவிப்பு ,கால்நடை அபிவிருத்தி அமைச்சு .

தென்மாகாணச்சபை அமைச்சர்களும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அமைச்சுக்களின் விபரங்களும் வருமாறு: - 

ஷான் விஜயலால் டி சில்வா -தென்மாகாணச்சபை முதமைச்சர் மற்றும் நிதி திட்டமிடல், நீதி,சமாதானம்,
                                             மாகாண சேவை- போக்குவரத்து- சுகாதார- உள்நாட்டு மருத்துவ-உல்லாசப்பிரயாண
                                             பொறியியலாளர் சேவைகள் மற்றும் ஊடக அமைச்சு
சந்திம ராசபுத்திர -               தென் மாகாண கல்வி- காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி- பெருந்தெருக்கள் மற்றும்
                                            ஊடக அமைச்சு
தயாவங்ச ஆரியதிலக்க -     தென்மாகாண விவசாய- கமநல அபிவிருத்தி -நீர்பாசனம் - நீர்வள - நீர்                                                                 வடிகாலமைப்பு- உணவு வழங்கல் மற்றும் விநியோகம் மற்றும் கூட்டுறவு
                                            அபிவிருத்தி அமைச்சு.
டி.வீ . உபுல்-                        தென்மாகாண மீன்பிடி, விலங்கு உற்பத்தி மற்றும் அபிவிருத்தி,சூழல்  விவகார,
                                           கிராமிய கைத்தொழில்-மின்சக்தி- கிராமிய மற்றும் பெருந்தோட்ட உட்கட்டமைப்பு
                                           வசதிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சு.கருத்துரையிடுக

 
Top